Verhuurders waar Rotsvast mee samenwerkt staan te boek als professioneel en betrouwbaar. De overheid wil met een nieuwe Wet goed verhuurschap misstanden aanpakken en heeft hiervoor specifieke regels geïntroduceerd die beschrijven hoe goede verhuurders en verhuurbemiddelaars zich dienen te gedragen. Welke nieuwe verhuurregels voor verhuurders en verhuurbemiddelaars gelden lees je in dit artikel.

Algemene regels van goed verhuurderschap:

Onder de Wet goed verhuurderschap wordt verstaan:

  • Het tegengaan van discriminatie met maatregelen tegen discriminatie;
  • Het tegengaan van intimidatie;
  • Maximaal 2 maanden kale huur als waarborgsom eisen;
  • De huurovereenkomst dient schriftelijk te worden vastgelegd;
  • De huurder schriftelijk informeren over zijn rechten en plichten, waarborgsom, servicekosten, contactgegevens van de beheerder en meldpunt ongewenst verhuurdersgedrag;
  • Schriftelijk beleid opstellen en uitvoeren om woondiscriminatie tegen te gaan.

Verhuurders moeten zorgen voor een duidelijke en transparante selectieprocedure. Bij het adverteren van de woning moeten objectieve selectiecriteria worden gebruikt en gecommuniceerd. Het afwijzen van kandidaat-huurders moet gemotiveerd worden.

Toepassing van de Wet goed verhuurderschap:

De Wet goed verhuurderschap met deze nieuwe regels treedt waarschijnlijk in werking op 1 juli 2023. De regels gelden voornamelijk voor nieuwe huurovereenkomsten na invoering van de wet. Voor bestaande huurovereenkomsten geldt een overgangstermijn van 1 jaar. Voor verhuur aan arbeidsmigranten geldt een kortere termijn. Gemeenten kunnen de vergunningplicht voor lopende huurovereenkomsten eerder invoeren met een overgangstermijn van minimaal 6 maanden.

Gemeentelijke verhuurverordening:

Op lokaal niveau kan een gemeente een verhuurverordening instellen. Dit betekent dat er een vergunning vereist is voor bepaalde categorieën woningen in bepaalde wijken. Als verhuurder moet je tijdig een vergunning aanvragen en deze kan extra voorwaarden bevatten, zoals regels over de huurprijs.

Waarborgsom:

De waarborgsom in huurcontracten wordt beperkt tot maximaal twee keer de kale huur. De waarborgsom mag alleen worden gebruikt voor huurschulden, onbetaalde servicekosten of schade aan de woning veroorzaakt door de huurder. De verhuurder moet binnen een bepaalde termijn een gedetailleerd overzicht van de verrekeningen verstrekken.

Sancties:

De gemeente moet deze wet gaan handhaven en kan maatregelen opleggen, zoals een dwangsom, bestuursdwang, het intrekken van de verhuurvergunning of boete tot maximaal €90.000,00. Bij herhaalde overtredingen kan het pand in beheer worden genomen door de gemeente.

Regels voor verhuurbemiddelaars:

Verhuurbemiddelaars moeten voldoen aan de nieuwe Wet goed verhuurderschap. Ze moeten de huurder schriftelijk informeren over rechten en plichten, waarborgsom, servicekosten, beheerder en meldpunt ongewenst verhuurdersgedrag. Bemiddelingskosten mogen niet in rekening worden gebracht. Er moet een werkwijze worden opgesteld om discriminatie te voorkomen en medewerkers moeten hiervan op de hoogte zijn.

Nieuwe regels voor verhuur aan arbeidsmigranten:

Voor verhuurders die accommodatie verhuren aan arbeidsmigranten (waaronder ook expats uit de EU vallen) gelden aanvullende regels, zoals omschrijving van ‘arbeidsmigrant’ en toepassing van de wet. Extra regels voor verhuur aan arbeidsmigranten, zoals aparte huurovereenkomsten en schriftelijke informatie in een begrijpelijke taal.

Vergunningplicht voor verhuur aan arbeidsmigranten:

Gemeenten kunnen een vergunningplicht instellen voor verhuur aan arbeidsmigranten, met mogelijke voorwaarden zoals regels voor goed verhuurderschap, afzonderlijke slaapkamers en voldoende voorzieningen. Bestaande verblijfsruimten voor arbeidsmigranten hebben een overgangstermijn van 3 jaar.

Boete bij te hoge huurprijs:

Verhuurders kunnen een boete krijgen als zij een te hoge huurprijs vragen, mits er een vergunning is met een maximale huurprijs.

Handhaving en sancties:

Het college van burgemeester en wethouders kan handhavend optreden met een dwangsom, boete of inbeheerneming van de woning. De boetes kunnen oplopen tot maximaal €90.000,00. Boetebesluiten worden openbaar gemaakt.

Vereiste van een verhuurvergunning:

Gemeenten kunnen een verhuurvergunning instellen met specifieke eisen, zoals geen overtreding van voorschriften, geen handhaving in de afgelopen 8 jaar, geen inbeheerneming en geen negatieve Bibob-toets. Bij weigering van de vergunning kan de gemeente de woning in beheer nemen.

Beheer van de woning door de gemeente:

Als sanctie kan de gemeente het beheer van de woning overnemen, waarbij de verhuurder geen beheersactiviteiten meer mag uitvoeren. De gemeente kan een externe beheerder inschakelen en de huurinkomsten na aftrek van kosten doorstorten. Beëindiging van het beheer is mogelijk na overtuigend verhuurplan.

Gemeenten met verhuurverordening:

Enkele gemeenten, zoals Rotterdam, Den Haag en Leiden, hebben een verhuurverordening aangekondigd. Verdere details zijn nog niet bekend.